இதுவும் கடந்து போகும்

Idhuvum Kadandhu Pogum

Introduction

இதுவும் கடந்து போகும்


Why This Book?

 • உங்கள் பிறப்பிற்கான காரணம்!
 • அறிவியலுக்கும் புரியாத நமது உயிர் ரகசியம்.
 • ஐம்புலங்களும், ஆட்டிப்படைக்கும் ஆசைகளும்.
 • மனித உடலுக்குள் பயம் பரவும் விதம்.
 • லட்சக்கணக்கான பெண்களுக்கு மத்தியில் உங்களுக்கான மனைவி எப்படி கிடைத்தார்?
 • வந்ததும் தெரியும்.. போவதும் தெரியும்.. வாழ்க்கை நம் கையில்..!
 • - வாழ்க்கையை புரிந்துகொள்ள உதவும், ஏராளமான புதிர்களும்.. புயல்களும்.. இதில் ஏராளமாக உள்ளன.

  Copyright © Paul Suyambu. All Rights Reserved.

  Hit Counter